Make your own free website on Tripod.com

CHÙA VĨNH NGHIÊM  


LỄ TIỂU TƯỜNG


    

CHÂN tâm minh thật tánh

TỪ niệm bạt mê lưu

NHẬM duyên ly hiệp tướng

NIẾT bàn cảnh phong siêu

Vĩnh Nghiêm tự cố Đại lăo Ḥa thượng thượng Thanh hạ Kiểm Tiểu tương chi lễ

Ấn độ quốc Đức lư thị lưu học Tăng:

Thích Gíac Hiệp

Thích Minh Thuận

Thích Đức Thiện

đồng tưởng niệm