Make your own free website on Tripod.com

 CHA VĨNH NGHIM


 

TẶNG BO GIC NGỘ

 

Gic-Ngộ đơm bng khắp khắp nơi,

Hương thơm hẹn ngt cả bầu trời.

Văn-đn chuyển vận theo đường đạo,

Thị b t trang thắm cuộc đời.

ắp xới cho tươi mầm Gic Ngộ,

Vun trồng để thắm khối tnh người.

Mai đy vui hưởngchung mi vị,

Gic Ngộ sau rồi lộng gi khơi.

                       

            Ma Hạ Canh Thn

            (15/6/1980)