Make your own free website on Tripod.com

 CHÙA VĨNH NGHIÊM


 

TẶNG BÁO GIÁC NGỘ

 

Giác-Ngộ đơm bông khắp khắp nơi,

Hương thơm hẹn ngát cả bầu trời.

Văn-đàn chuyển vận theo đường đạo,

Thị bá tô trang thắm cuộc đời.

Đắp xới cho tươi mầm Giác Ngộ,

Vun trồng để thắm khối t́nh người.

Mai đây vui hưởngchung mùi vị,

Giác Ngộ sau rồi lộng gió khơi.

                       

            Mùa Hạ Canh Thân

            (15/6/1980)