Make your own free website on Tripod.com

CHÙA VĨNH NGHIÊM


NHỚ LẠI QUĂNG ĐỜI TU HÀNH

                của

Đại Trưởng Lăo Ni Tổ Đ́nh Huê Lâm    

 

Huê Lâm Ni Trưởng hiệu Như Thanh

Giới đức trang nghiêm đạo nhăn minh

Trí tuệ vào sâu ḍng biển pháp

Giới hương phảng phất khắp nhân sinh

Khuông đồ lănh chúng không ngơi nghỉ

Nói pháp đàm kinh hết sức ḿnh

Dự chúc cửu tuần quang thọ lượng

Nhất như sinh tử đạo viên thành.

 

            Ngày 07 /04 / Kỷ Măo

            Sa Môn Thích Thanh Kiểm

                            Kính đề.