Make your own free website on Tripod.com

 CHÙA VĨNH NGHIÊM Thế sự

vô thường

Ân Thầy

măi đợm hương

Theo công danh,

chốn học đường

Quê nhà Thầy

đă

Tây phương

an

nhàn

Đêm Vĩnh Nghiêm 31-12-2001

Kính lạy Ḥa Thượng Tôn sư

Thượng Thanh hạ Kiểm

Pháp tử Thích Giác Hiệp