Make your own free website on Tripod.com

CHÙA VĨNH NGHIÊM


Tưởng niệm

    GIÁC LINH ÂN SƯ

THƯỢNG THANH HẠ KIỂM

             

Hương đức thơm xa diệu dụng nhuần

Vạn duyên thống lư kiến toàn chân

Vĩnh Nghiêm mật chuyển Đà Na tạng

Trung Hậu phô bày thượng thọ tăng

Ba cơi thăng trầm thân tự tại

Mười phương xuất nhập , bậc hiền nhân.

Thọ vô lượng thọ lưu danh vị

Tiếng dội Tùng Lâm đấng xuất trần.

Tác giả : Tỳ kheo Thích Giác Pháp

Hoạ lại nguyên vận bài thơ Hoài niệm ân sư của Ni sư Thích nữ Tố Liên

Đăng trong tuần báo Giác Ngộ

Số 54 , phát hành ngày 07/02/2001