Make your own free website on Tripod.com

CHÙA VĨNH NGHIÊM


CHÙA VĨNH NGHIÊM

1476-1488 S.Reservoir St. , Pomona,CA 91766. Tel: (909)620-7041

  

ĐIẾU VĂN

Truy tiến Hoà Thượng Thích Thanh Kiểm

 

Từ Hải Ngoại hướng về nước Việt

Hoà Thượng Thanh Kiểm nhập Niết Bàn

Vĩnh Nghiêm gióng tiếng nhạc vàng

Tứ chúng Phật tử bàng hoàng nhớ thương

Nhớ bậc Tôn trưởng ḍng Trung Hậu

Thương người đạo hạnh phái Vĩnh Nghiêm

Xuất gia từ thưở ấu niên

Vân du cầu học khắp miền danh tăng

Bắc Trung Nam công năng huân tập

Học kinh luận giới luật thông làu

Nhật Bản nghiên cứu đạo màu

Văn học tiến sĩ dẫn đầu Vũ Khang

Công đức Ngài huy hoàng để lại

Cảnh Vĩnh Nghiêm danh dự Già lam

Phật điện thắng cảnh huy hoàng

Bảy tầng Bảo tháp đẹp sang tuyệt vời

Mở Phật trường nhiều nơi giáo huấn

Chùa Kim Cương Quán Sứ Vĩnh Nghiêm

Tăng tài chủ đích ưu tiên

Dịch kinh viết sách lưu truyền hậu lai

Văn học sử trong ngoài thấu lư

Khoa Ngũ minh triết lư thông rành

Đức Ngài lưu lại quần sinh

Tinh nghiêm giới hạnh rạng danh Tăng tài

Chùa Vĩnh Nghiêm nước ngoài ngưỡng vọng

Lễ truy niệm lệ đọng trên mi

Nguyện cầu đức Phật từ bi

Di Đà triệu sứ hồn quy sen vàng

Trượng thừa Phật lực từ quan

Chư tôn sứ giả hai hàng tiếp linh

Hỡi ơi tưởng niệm Giác linh

Sinh tiền cơi thế hiển vinh một thời

Giờ đây định nghiệp kết rồi

Nguồn vui thế sự buông xuôi cơi trần

Tăng ni Phật tử quây quần

Cùng nhau tưởng niệm một lần tiễn đưa.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.