Make your own free website on Tripod.com

 CHÙA VĨNH NGHIÊM

ĐẸP T̀NH HỮU NGHỊ

                       

Đẹp t́nh hữu nghị mở đường bay,

Liên hiệp Việt Xô vận hội này.

Vũ trụ bao la trong ánh mắt,

Càn khôn cách biệt ở tầm tay.

Đem về Trái Đất điều xa lạ,

Để lại trường đời điểm mới hay.

Người với không gian cùng thống nhất,

Ghi vào lịch sử đại hùng thay.

 

            Mừng tàu vũ trụ Liên hiệp 37

            Vĩnh Nghiêm, mùa Hạ Canh Thân

            (26/7/1980)

            HT. Thích Thanh Kiểm.