Make your own free website on Tripod.com

 CHÙA VĨNH NGHIÊM


Ḍng

thực

người vui

tṛn cuộc

mộng

Nẻo nhân gian

sanh

tử

chẳng

đôi

bờ

Kính dâng giác linh Ḥa thượng

Y Sa