Make your own free website on Tripod.com

CHÙA VĨNH NGHIÊM


        Bên cơi diệu thường

Đệ tử

qú dâng hương

Tám mươi năm

khúc

mộng trường

đóa

thường

nở

trong vườn

tự tâm

Đêm Vĩnh Nghiêm

ngày cuối cùng của Thiên niên kỷ, 31-12-2001

Kính dâng Ḥa Thượng Tôn sư

Thượng Thanh hạ Kiểm

Pháp tử Thích Trí Chơn