Make your own free website on Tripod.com

 CHA VĨNH NGHIM  


GIỚI THIỆU CẢNH ẸP HƯƠNG SƠN


                       

Hương Sơn cảnh đẹp tuyệt trần ai

Nước biếc non xanh tự cổ lai

Thị hiện Quan m thường cứu khổ

ạo giao cảm ứng đẳng khng sai

Tng Lm cy cối thời thời tốt

Cỏ lạ hoa thơm sắc sắc bồng

ộng đ hương tan hun kh thuỵ

Gi xun mưa ngọt kết my đi.

 

            HT.THCH THANH KIỂM.