Make your own free website on Tripod.com

 CHÙA VĨNH NGHIÊM


GÓP Ư

 

Việt Nam đất nước vốn anh hùng

Toàn Đảng toàn Dân dốc một ḷng

Ư Đảng ư Dân đều trọn vẹn

Việc nhà việc nước vốn cùng chung.

Một đèn toả sáng muôn đèn rạng,

Ngàn bước tiến lên một bước cùng.

Trí tuệ người người vui đóng góp

Khó khăn sự việc ắt thành công.

 

            Ngày 1/11/1980

            HT.Thích Thanh Kiểm.